سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
عضویت کمیته علمی همایش سراسری دین ودانش پزشکی 
1386/11/02 
1389/12/01 
عضویت 
همکاری 
دانشگاه مازندران 
شورای سیاست گذاری همایش ملی بررسی آسیب های اجتماعی  
 
1389/12/01 
عضویت  
همکاری 
دانشگاه مازندران 
عضویت در شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش ملی دین  
 
1390/12/01 
عضویت 
همکاری 
دانشگاه مازندران 
عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی ملی امامت غدیر و مسائل عص 
 
1391/08/01 
عضویت شورای سیاست گذاری 
همکاری 
کنگره ابن شهر آشوب 
عضو کمیته علمی کنگره بین المللی ابن شهر آشوب 
 
1392/08/01 
عضویت در کمیته 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 
عضو کمیته کنگره شیخ کبیر 
1392/11/01 
 
عضو کمیته 
همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری 
رییس اداره 
1386/01/01 
1387/01/01 
رییس اداره 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاه علوم پزشکی مازندران 
معاون نهاد 
1383/01/01 
1388/01/01 
معاون نهاد 
همکاری 
حوزه علوم انسانی شهید بهشتی استان مازندران 
مسئول حوزه 
 
 
مسئول حوزه 
همکاری 
دانشگاه مازندران 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
1389/01/02 
ادامه دارد 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
سردبیر فصلنامه سنا شماره 5 
 
ادامه دارد 
سردبیر فصلنامه سنا شماره 5 
تدریس 
دانشگاه مازندران 
مدرس 
1392/01/01 
ادامه دارد 
روش های تفسیر قرآن 
تدریس 
دانشگاه مازندران-علوم پزشکی -کشاورزی و منابع طبیعی 
مدرس 
1380/01/01 
ادامه دارد 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه استان قم و مازندران 
مدرس 
1380/02/01 
 
دورس حوزوی سطح 2 و3 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی و سازمان هایاستان 
مدرس 
1383/01/01 
1388/01/01 
دروس اخلاق کارگزاران 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی 
مدرس 
1388/12/20 
1388/12/20 
کارگاه آموزشی روشنگری سیاسی